• Taşınmazın tapudaki hukuki durumunun incelenmesi
  • Tapudaki tüm işlemlerin vekaleten yürütülmesi
  • Kat (Arsa Payı) Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenmesi ile bu sözleşmelere aykırılık hallerinde, hukuki çözüm üretilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi
  • Kira Kontratlarının İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenmesi, tahliye taahhüdü alınması ve kira ilişkisinden doğan, kiralananın tahliyesi dahil uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi
  • Taşınmaz üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi ile aile konutu gibi şerhlerin tapuya işlenmesi ve bu hakların ihlali halinde hukuki çözüm üretilmesi
  • Taşınmaz Satış Vaadi ve Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi ile bu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde hukuki çözüm üretilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi
  • Yabancıların taşınmaz edinmesine ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil; acele el koyma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan maddi manevi tazminat ve ecri misil davalarında Fethiye avukat listesinde yer almaktadır

İletişim