Fethiye Avukat

Av. Dilruba Erkan - Fethiye Avukat

Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Göçmenlik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Dilruba Erkan

Hakkımda

1993 İzmir doğumlu Dilruba Erkan, liseyi İzmir Kız Lisesi’nde okumuştur. Üniversite eğitimini ise İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yasal stajını yine İstanbul’da, Avukat Salim Şen Hukuk Bürosu’nda yapmıştır. Akabinde, Dublin/İrlanda’da İngilizce eğitimi almış ve 2018 yılında Fethiye/Muğla’da Dilruba Erkan Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Halen Muğla Barosuna kayıtlı avukat olarak, Fethiye, Seydikemer ve Üzümlü'deki Türk ve yabancı müvekkillerine danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanlarım

Aile Hukuku

 • Anlaşmalı Boşanma Davalarının yürütülmesi ile bu davalara ilişkin protokollerin düzenlenmesi
 • Çekişmeli Boşanma Davaları ve maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Boşanma akabinde Mal Paylaşım Davalarının yürütülmesi
 • Nafaka ve Velayet Davalarının yürütülmesi ile bunlara ilişkin mahkeme kararlarına aykırılık halinde hukuki çözüm üretilmesi
 • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davalarının yürütülmesi
 • Soy bağı, Tanıma, Evlat Edinme ve Nesebin Reddi davalarının yürütülmesi
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Nişanlılığın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi konularında Fethiye'nin en iyi avukatıdır

Miras Hukuku

 • Vasiyetname, Mirasçı Atama Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve benzeri Miras Hukukuna ilişkin, Ölüme Bağlı Tasarrufların düzenlenmesi, iptali ile bunlardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi
 • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) alınması ve iptali
 • Mirasın Reddi, Mirastan Feragat ve Mirastan Yoksun Bırakma Davalarının yürütülmesi
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı İptal Davası ile hukuki sürecin yürütülmesi
 • Miras ortaklığının İzaleyi Şüyu Davası yoluyla sonlandırılması davalarında Fethiye avukatları arasındadır

Gayrimenkul Hukuku

 • Taşınmazın tapudaki hukuki durumunun incelenmesi
 • Tapudaki tüm işlemlerin vekaleten yürütülmesi
 • Kat (Arsa Payı) Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelere aykırılık hallerinde, hukuki çözüm üretilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi
 • Kira Kontratlarının düzenlenmesi ve bu kontratlardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi
 • Taşınmaz üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi ile tapuya şerhi ve bu hakların ihlali halinde hukuki çözüm üretilmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi ve Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmesi ile bu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde hukuki çözüm üretilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi
 • Yabancıların taşınmaz edinmesine ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konularında Fethiye avukat listesinde yer almaktadır

Göçmenlik Hukuku

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların, oturma izni ve oturma izni uzatma başvurularının yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması
 • Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların, vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancılara, Türkiye’de taşınmaz mal edinilmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul ve Miras Hukukuna ilişkin, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verilmesi,
 • Yabancı plaka ve sürücü belgelerinin Türkiye’de geçerli hale getirilmesi için gerekli başvuruların yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması konusunda Fethiye en iyi avukatıdır

Ceza Hukuku

 • Suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin dilekçelerinin hazırlanması ve Savcılık Bürolarında başvuruların yapılması ile takibi
 • Soruşturma aşamasında, şüpheli müdafiliği ile tutukluluk sürecinde, Sulh Ceza Hakimliğine taleplerin iletilmesi ve takibi
 • Kovuşturma aşamasında, Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde, Sanık Müdafiliği ve Müşteki Vekilliği alanlarında Fethiye'de tecrübeli bir avukattır

İcra ve İflas Hukuku

 • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • İlamların icrası
 • İhtiyati Haciz ve Tedbir kararlarının alınması ile bu kararlara karşı itiraz davalarının yürütülmesi
 • Ödeme Emrine itiraz edilmesi ile İtirazın İptali davaların yürütülmesi
 • İcra Hukuk Mahkemelerinde (Kiralananın Tahliyesi ve Teslimi, Borca veya İmzaya İtiraz vb. Davalarında) dava vekilliği
 • İcra Ceza Mahkemelerinde (Karşılıksız Çek Düzenlenmesi, Taahhüdü İhlal, Nafaka vb. Davalarında) dava vekilliği
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarının yürütülmesi
 • İstihkak Davalarının yürütülmesi
 • İflas Yoluyla İcra Takibi ve İflas Davalarının yürütülmesi ile iflas masasına alacak kaydının yapılması
 • Ticari Şirketler İçin konkordato başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması ile konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Haciz kaldırma işlemlerinin yürütülmesi hususunda danışmanlık ve vekillik hizmeti verilmesi
 • Temsilen ihalelere katılınması ile İhalenin Feshi davalarının yürütülmesi
 • Alacaklı veya borçlu vekili olarak, icra ve iflas hukukuna ilişkin diğer davaların yürütülmesi konularında Fethiye'nin sayılı avukatlarındandır

Tüketici Hukuku

 • Tüketici Sözleşmelerinin, güncel mevzuata uygun olarak akdedilmesi
 • Haksız şart, ayıplı mal veya hizmet vb. durumlarda, Tüketici Hakem Heyeti başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Tüketici uyuşmazlıklarında, dava şartı zorunlu arabuluculuk sürecinde, taraf vekilliği hizmeti sunulması
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde, dava açılması, açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • KVKK kapsamında, şirketlerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi ile envanter düzenlenmesi ve VERBİS kaydının yapılması
 • Şirketlerin, KVKK kapsamında, müşterileriyle ve iş ortaklarıyla, akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyum sağlanması amacıyla, Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (Hukuk, İK, IT, Pazarlama, Halkla İlişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin verilmesi

İletişim

Adres: Akarca Mah., Mustafa Kemal Blv. No:153/3, 48300 Fethiye/Muğla

Telefon: +90 507 472 84 48

E-posta: dilrubaerkan9493@gmail.com

Türkiye Barolar Birliği
Muğla Barosu